Tu Thân Là Gì?

Nhiều người, đọc blog tui thấy tui nói tới chữ tu thân nhiều lần mà không hiểu, bèn email hỏi riêng tui.
Giải thích nhiều lần bị mệt, tui viết đại ý của tu thân lên đây, anh chị em tuỳ năng lực mà tự ngộ nha.
Tu thân
Phàm là con người, thì sinh ra vô tri vô giác. Nhân sinh lớn lên, sinh ra trong thời của cải vật chất đầy đủ thì không cần vận động nhiều cũng có thể đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Từ đó sinh ra biếng nhác. 
Biếng nhác sinh ra ham muốn bất chính. Ham muốn bất chính sinh ra tội phạm. Thời xưa người ta đã dùng pháp trị, thời nay cũng có pháp luật để trấn áp tội phạm, nhưng không vì thế mà tội phạm suy giảm.
Tôi nghĩ, pháp trị không bằng đức trị. Nhưng đức không trị được, mà đức giáo. Phải dạy từ thuở nhỏ, mà phải dạy cái trước hết là tu thân. Ngẫm, nếu mỗi người mà tự tu được thân, thì pháp cũng không cần.
Tu, nghĩa gốc của nó là cắt gọt. Tu thân là cắt gọt những tính xấu của bản thân, như sau:
– thấy người hay thì phải cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế hay không để mà sửa đổi.
– chính mình có điều hay thì phải cố mà giữ lấy. Chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi.
– người chê ta mà chê đúng, tức là thầy ta; người khen ta mà khen phải, tức là bạn ta. Người nịnh hót ta lại là kẻ hại ta, bất kể đúng sai.
– cho nên kẻ có học tự nhiên trọng thầy, quý bạn và rất ghét những kẻ hại mình; thích làm điều phải mà không chán, nghe lời chê bai mà biết răn, như thế muốn không hay cũng không được.
Kẻ tiểu nhân thì không như vậy:
    – Cực bậy, mà lại ghét người chê mình.
    – Rất dở, mà lại thích người khen mình.
    – Bụng như hổ sói, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục lại không bằng lòng.
    – Bản thân thấp hèn xu nịnh được chút của cải, mà thấy có kẻ chê bai lại đem lòng ganh ghét.
    – Thân với kẻ nịnh hót, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê.
    – Kẻ tiểu nhân như thế mà không chịu tu thân, thì muốn không dở cũng không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: