Chừng Nào Nước Việt Nam Khá?

Chừng nào khá thì tui chưa biết, nhưng mà chừng nào mà nước Việt Nam còn khó khăn ba cái giấy tờ thủ tục hành chánh mà dễ dãi cái lòng người và cách đối nhân xử thế thì chừng đó cái đất nước này chưa khá lên được.
Hình thức không nâng cấp nổi nội dung, không bao giờ nâng cấp nổi nội dung :D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: