Bạn có cảm thấy an toàn?

Quý vị và các bạn cho tui hỏi:

“Quý vị và các bạn có bao giờ cảm thấy an tâm, an toàn hay đại loại là được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát/công an/an ninh gì gì đó của Việt Nam chưa?”

Và tui tự hỏi:

“tui, các bạn, mọi người khác, đang mỗi ngày đi làm, đóng thuế cho nhà nước để nuôi ăn bao nhiêu người đặng làm công việc “đặt dân chúng trong vòng kiểm soát”?

2 Comments to “Bạn có cảm thấy an toàn?”

  1. Nhung says:

    i don’t think so :D

  2. Demifantasy says:

    How about other people???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: