Một khảo sát mới đây được tiến hành ở nhiều tỉnh thành trong Việt Nam có chủ đề: Khi lượm được đồ rơi trên đường, bạn sẽ làm gì?

Kết quả khảo sát:

  • 1. Tìm mọi cách để trả lại: 27.0% (724 phiếu)
  • 2. Cứ giữ lấy làm của riêng. 55.9% (1,496 phiếu)
  • 3. Không nhặt, cứ để ở chỗ cũ. 7.7% (206 phiếu)
  • 4. Ý kiến khác. 9.4% (251 phiếu)

Tổng cộng: 2,677 phiếu.

Kết luận:

  • 1. 27.0% đạo đức giả
  • 2. 55.9% thuần Việt
  • 3. 7.7% có triệu chứng tâm thần
  • 4. 9.4% không biết chữ

Cười! :mrgreen:

5 Replies to “Một Khảo Sát

  1. Anh thuộc nhóm Đạo Đức Giả em à! Và thỉnh thoảng cũng bị tâm thần nữa, hehehehe…

  2. Tóm lại là chúng ta thuộc nhóm gì cũng được, miễn sao đừng thuộc nhóm Thuần Việt là được, ha em ha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *