Hoằng Pháp

Hoằng pháp ô hô hoằng pháp thay
Mua thần bán thánh vậy mà hay
Cạo đầu gõ mõ tay lần hạt
Bốc hốt tranh nhau lộc trên khay
Đăng đàn thuyết pháp dăm thằng trọc
Chổng mông cắm mặt lắm bà say
Phải chăng Phật dầy công tạo tác
Ngàn năm mới đặng một lũ này?

2 Comments to “Hoằng Pháp”

  1. Lee says:

    Trời đất. Anh làm thơ cũng hay quá luôn. Ai lai kịt

  2. DTP says:

    Hoằng Pháp tức cảnh hả anh ? hay quá đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: