Đầu năm đi khai ấn đền Trần

Đầu năm đi khai ấn đền Trần
Người đông không có chỗ chen chân
Nghiêm trang chỉnh đốc ông bà vái
Om sòm mèo chó rộn ngoài sân
Làm quan Đức Tài đều không có
Từ cha tới chú phải cậy thần
Uổng công cách mạng trừ giặc dốt
Để giờ mông cứ chổng đầu xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: