Tui mới biết trang web Hội nhà báo Việt Nam: http://vja.org.vn

Bonus: trang web Thư viện Pháp luật, để bà con biết quyền mình tới đâu và nghĩa vụ mình cần phải làm gì trong trường hợp cần thiết ha: http://www.thuvienphapluat.com

One Reply to “Giới thiệu trang web của Hội nhà báo Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *