http://cogivuimakhongbuon.wordpress.com

Kiểu viết cà tưng cà tưng, đọc mắc cười gần chết!!!

Trích:

Tất nhiên điều này không thể tương tự ở quê hương tui, khi chính phủ từ chối trách nhiệm đã xung phong nhận lấy mấy chục năm trước: “làm nên xã hội công bằng, văn minh”. Người dân đã và đang phải giành lấy những việc của nhà nước như cứu đói, cứu bão, xây cầu, cưu mang những kẻ hoạn nạn… Và tất  nhiên dân ta khó lòng làm hết và giúp hết mọi người.

4 Replies to “Blog của anh bạn này dzui nè

    1. @cogivuimakhongbuon: anh viết mấy bài mới thê lương ảm đạm quá, hahahaha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *