1945 Lần II

Nếu bắc kỳ tràn vô đồng bằng sông Cửu Long, thì nước ta sẽ chết đói.

2 Comments to “1945 Lần II”

  1. học trò lớp 2 says:

    Trời đựu!!!!

    1. Demifantasy says:

      Sao đựu dzậy con :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: