Nếu bắc kỳ tràn vô đồng bằng sông Cửu Long, thì nước ta sẽ chết đói.

2 Replies to “1945 Lần II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *