Thán từ

ghi lại rảnh viết: nghe, lắm, heng, coi, cơ

Hướng Đạo Việt Nam

Hướng Đạo Việt Nam Trong những năm 1927-1930, do sáng kiến của một số giáo sĩ người Pháp quan tâm đến những vấn đề giáo dục thanh thiếu niên ngoài gia đình và học đường, dựa vào nguyên lý và mục đích của phong trào Hướng đạo Thế giới, các đoàn Hướng đạo Việt nam đầu tiên xuất hiện ở miền Bắc, hầu hết đều trực thuộc Hội Hướng đạo Pháp (Scouts de France – Eclaireurs de France), và phầnRead More