Nghệ Thuật là gì?

Con người ta, cụ thể là người Việt, vốn

  • yêu
  • thích
  • sợ
  • kính nể
  • quan tâm
  • thèm
  • muốn

những gì mà họ không hiểu rõ.

Và họ gọi đó là nghệ thuật!

2 thoughts on “Nghệ Thuật là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *