Một Khảo Sát

Một khảo sát mới đây được tiến hành ở nhiều tỉnh thành trong Việt Nam có chủ đề: Khi lượm được đồ rơi trên đường, bạn sẽ làm gì?

Kết quả khảo sát:

  • 1. Tìm mọi cách để trả lại: 27.0% (724 phiếu)
  • 2. Cứ giữ lấy làm của riêng. 55.9% (1,496 phiếu)
  • 3. Không nhặt, cứ để ở chỗ cũ. 7.7% (206 phiếu)
  • 4. Ý kiến khác. 9.4% (251 phiếu)

Tổng cộng: 2,677 phiếu.

Kết luận:

  • 1. 27.0% đạo đức giả
  • 2. 55.9% thuần Việt
  • 3. 7.7% có triệu chứng tâm thần
  • 4. 9.4% không biết chữ

Cười! :mrgreen:

5 thoughts on “Một Khảo Sát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *